kostprijsdeskundige

De kostendeskundige voor onder meer ramingen en projectcalculaties

Als kostendeskundige behandelen wij alle zaken omtrent het opstellen en toetsen van ramingen, het voeren van prijsonderhandelingen en het berekenen van projectcalculaties. Nenijeh Kostenadviesbureau werkt zowel voor projectopdrachtgevers als de uitvoerende partijen, mits dit niet leidt tot belangenverstrengeling.

Opstellen ramingen

Een project bestaat uit het doorlopen van verschillende fasen, waarbij voor elke fase een specifieke raming wordt opgesteld. Onze ervaring leert dat Rijkswaterstaat een andere indeling van fasen kent dan bijvoorbeeld Waterschap en ook dat het tijdsbestek waarin een project zich afspeelt varieert per opdrachtgever. Er zijn grofweg drie momenten waarbij we een raming opstellen. Er is sprake van een:

  • Initiatie- of verkenningsfase
  • Planningsfase
  • Contract- of realisatiefase

Een raming wordt veelal opgesteld binnen een format. Dit format kunt u leveren, in overleg met ons ontwikkelen of opstellen door middel van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK). Ook kunt u ons een (leeg) tarievenbestand aanleveren met uw coderingen. We maken dan de berekening onder uw coderingen of met onze eigen tarieven, afhankelijk of u een leeg tarievenbestand of een compleet tarievenbestand stuurt. We kunnen hierbij ook gebruik maken van onze eigen database.

Kostenopstelling en schaduw raming VTW

Afhankelijk of u meer- of minderwerk binnen het project laat verrichten, kunnen wij voor u een daarbij behorende kostenopstelling uitvoeren. Net als bij het toetsen van een VTW (voorstel tot wijziging) houden we rekening met de bepalingen uit de UAV (uniforme administratieve voorwaarden) en het ondertekende contract tussen u en de opdrachtnemer. Ook de specificatie van het meer- of minderwerk (ook wel de mini-spec genoemd) is van belang.

Toetsen ramingen

Ons bureau is zowel gespecialiseerd in het opstellen van ramingen als het toetsen ervan. Het toetsen doen wij op basis van een toetsplan en toetsformulier. Zo weet u wat we toetsen, hoe we dat doen en wat onze uiteindelijke bevindingen zijn. Hierbij kijken we naar alle documenten die hebben bijgedragen aan het opstellen van een raming zoals:

  • Scope- en contractomschrijving
  • Tekeningen
  • Hoeveelheidsbepalingen
  • Gebruik van kengetallen
  • Onderbouwing van de gehanteerde eenheidsprijzen

We kunnen in overleg met u onderzoek doen naar het complete ramingsgebied of ons focussen op 1 onderdeel.
Onze jarenlange ervaring leert dat onduidelijkheden of eenvoudige rekenfouten in ramingen tot nu toe altijd door Nenijeh Kostenadviesbureau worden ontdekt. We presenteren onze bevindingen op een duidelijke, leesbare en traceerbare wijze.

Verschil analyse raming versus inschrijving

Wij hebben ook ervaring met het analyseren van verschillen tussen de raming versus inschrijvingen. De uitkomst zetten wij in een overzichtelijke rapportage. Hiermee kunt u in gesprek met uw interne opdrachtgever of de externe potentiële uitvoerende partij. Dit gesprek kunnen wij ook namens u verrichten.

Prijsonderhandelingen

Als vervolg op de verschilanalyse kunnen wij voor u prijsonderhandelingen uitvoeren met de potentiële opdrachtnemer. Dit kan ook zonder een eerder uitgevoerde verschilanalyse.
 

Werkzaamheden opdrachtnemerszijde

In de beginfase van Nenijeh Kostenadviesbureau hebben wij vele calculaties en offerteaanvragen verricht. Ook hebben wij inlichtingen en aanwijzingen bijgewoond voor aannemers. Dit doen wij nog steeds, ondanks dat er de afgelopen jaren minder vraag naar was.